Toy Poodle Puppies

AKC Poodle Breeder Northeastern Ohio

  

 

 

   Keno's Pedigree

     4 Generations

  

   Keno's Pedigree Photo's

          Photo Album

 

    

      Born:  12/24/07

 

      3 lbs 12 oz  7"

 

     White / Gray

          Parti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keno Ray

 

 

 

 

 

 

 

 

Boys and Girls

 

 

 

Hit Counter